Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Definities

a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Studio DEEVIS.

b- Interieur design studio (Studio DEEVIS): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper en leverancier van meubels, verlichting en accessoires; een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als DEEVIS interieurontwerp onder nummer 58962913 van de kvk Hilversum.

c- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio DEEVIS een Opdracht sluit.

d- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Studio DEEVIS.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met Studio DEEVIS. Studio DEEVIS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden. 1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Een Opdracht met Studio DEEVIS komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan Studio DEEVIS schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.

2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met Studio DEEVIS in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Studio DEEVIS zal de Opdrachtuitvoeren naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap.
3.2 Studio DEEVIS is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt Studio DEEVIS op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 Studio DEEVIS kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel Studio DEEVIS als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door Studio DEEVIS opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. Studio DEEVIS kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. Studio DEEVIS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Studio DEEVIS de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Studio DEEVIS zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Studio DEEVIS voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Studio DEEVIS worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en reiskosten. Eventuele parkeerkosten kunnen separaat in rekening gebracht worden.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Studio DEEVIS zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3 Studio DEEVIS behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door Studio DEEVIS zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Na afronding van de Opdracht ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Studio DEEVIS hanteert een betalingstermijn van 16 dagen in geval van een interieuradvies.
6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. Studio DEEVIS hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
6.3 Studio DEEVIS hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.
6.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Studio DEEVIS blijven alle door Studio DEEVIS aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van Studio DEEVIS, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Studio DEEVIS het werk zonder vermelding van naam van Studio DEEVIS openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 Studio DEEVIS heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio DEEVIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan Studio DEEVIS worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Studio DEEVIS niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
9.2 Studio DEEVIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio DEEVIS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en onjuist.)
9.3 Studio DEEVIS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Aansprakelijkheid van Studio DEEVIS is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht Studio DEEVIS tijdens de uitvoering van een Opdracht in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt Studio DEEVIS over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.

9.6 Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is de interieurarchitect voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Studio DEEVIS geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Studio DEEVIS opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Studio DEEVIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan Studio DEEVIS.
11.2 Indien een klacht naar het oordeel van ID gegrond is, zal Studio DEEVIS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Studio DEEVIS kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag.
11.3 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten uidio DEEVIS’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Studio DEEVIS behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 Studio DEEVIS behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. Studio DEEVIS zal hierbij altijd het privacybelang van de Opdrachtgever in acht nemen.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij Studio DEEVIS partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is.
12.4 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te voorkomen.